Senyum Lebar

Siapa yang Sanggup Menolak Senyum Seindah Ini..?